- 0 Résultats
prix le plus bas: € 48,00, prix le plus élevé: € 64,36, prix moyen: € 59,13
1
Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Temari
Commander
sur booklooker.de
€ 56,99
Envoi: € 0,00
Commander

Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Temari - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499246949

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 14 de agosto de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliars Administratius - Preparadors i a… Plus…

  - Frais d'envoiEnvío gratis. (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Temari
Commander
sur booklooker.de
€ 63,95
Commander
Auxiliar Administratiu, Diputació Provincial de Barcelona. Temari - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499246949

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 14 de agosto de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places d'Auxiliars Administratius - Preparadors i a… Plus…

  - Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise buecher.de GmbH & Co. KG
3
AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIO PROVINCIAL DE BARCELONA TEMARI
Commander
sur amazon.ca
C$ 92,44
(environ € 62,35)
Commander
AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIO PROVINCIAL DE BARCELONA TEMARI - Livres de poche

ISBN: 849924694X

Paperback, [EAN: 9788499246949], Book, 927726, Subjects, 933484, Arts & Photography, 934986, Biographies & Memoirs, 935522, Business & Investing, 4142731, Calendars, 935948, Children's Bo… Plus…

  - Producto nuevo. Frais d'envoiUsually ships within 1 - 2 business days., Livraison non-comprise Nobel Booksellers
4
Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona: Temari - Ed. Cep
Commander
sur amazon.com
$ 75,58
(environ € 64,36)
Commander
Ed. Cep:
Auxiliar Administratiu Diputació Provincial de Barcelona: Temari - Livres de poche

ISBN: 849924694X

Paperback, [EAN: 9788499246949], Ed. Cep, Ed. Cep, Book, [PU: Ed. Cep], Ed. Cep, 1000, Subjects, 1, Arts & Photography, 2, Biographies & Memoirs, 3, Business & Money, 3248857011, Calendar… Plus…

  - , Neuware Frais d'envoiUsually ships in 1-2 business days. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen., Livraison non-comprise Nobel Booksellers
5
Auxiliar Administratiu Diputacio Provincial De Barcelona. Temari - Vv.aa.
Commander
sur Casadellibro.com
€ 48,00
Commander
Vv.aa.:
Auxiliar Administratiu Diputacio Provincial De Barcelona. Temari - nouveau livre

ISBN: 9788499246949

El Present Manual Conté El Material Adequat Per A La Preparació Efica&cced Libro

Frais d'envoiZzgl. Versandkosten., Livraison non-comprise Casadellibro

Détails sur le livre
AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA. TEMARI

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 14 de agosto de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places d'Auxiliars Administratius - Preparadors i acadèmies. - Professionals de l'Administració LocalCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places d'Auxiliar Administratiu del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona.En aquest volum es desenvolupa, de forma rigorosa i coherent amb el nivell del lloc de treball, la totalitat dels temes del Programa Oficial , publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009.Elaborats per personal docent i completament actualitzats a la data d'edició, els temes contenen: - Referències a la normativa utilitzada - Quadres i gràfics explicatiusDOCUMENTACIÓN- Codi Civil - Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 14/1984, de 20 de març, de Síndic de Greuges - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre de 20 de setembre de 1989, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 d'abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d'abril, pel que s'estableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Alcaide , A. Estadística aplicada a las ciencias sociales. Ed. Pirámide - Arnaz,G. Introducción a la estadística teórica. Ed. Lex Nova - Calot, G. Curso de estadística descriptiva. Ed.Paraninfo - Deward Mason, R. Estadística para administración y economía. Ed. McGraw-Hill Interamericana. - G. Barbancho, A. Estadística elemental moderna. Ed. Ariel Economía - Introducción al tratamiento de series temporales. Aplicación a las Ciencias de la Salud. Ed. Díaz de Santos - Kreyszig, E. Introducción a la estadística matemática. Ed. Limusa - Lopez Cachero, M. Fundamentos y métodos de Estadística. Ed. Pirámide - Martínez Bencardino , C. Estadística comercial . Ed. Norma - Ríos, S. Análisis estadístico aplicado. Ed. Paraninfo - Ríos, S. Iniciación estadística. Ed. Paraninfo - Ríos, S. Métodos estadísticos. Edic. del Castillo - Sherlock, A. J. Estadística y probabilidades. Ed.Vicens-Vives - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003 - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l'estructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats fins data d'edició.

Informations détaillées sur le livre - AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA. TEMARI


EAN (ISBN-13): 9788499246949
ISBN (ISBN-10): 849924694X
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: EDITORIAL CEP, S.L.
584 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-08-18T16:24:28+02:00 (Zurich)
Page de détail modifiée en dernier sur 2019-09-12T10:54:14+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9788499246949

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9924-694-X, 978-84-9924-694-9


Autres livres qui pourraient ressembler au livre recherché:

Dernier livre similaire:
9788499247465 AUXILIAR ADMINISTRATIU DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE BARCELONA. TEST (Ed. Cep)


< pour archiver...