- 0 Résultats
prix le plus bas: € 42,75, prix le plus élevé: € 291,41, prix moyen: € 135,33
1
Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari
Commander
sur booklooker.de
€ 53,99
Envoi: € 0,001
CommanderLien sponsorisé

Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499025148

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de enero de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de … Plus…

  - Frais d'envoiVersandkostenfrei (EUR 0.00) buecher.de GmbH & Co. KG
2
Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Promoció Interna. Temari - Ed. Cep
Commander
sur IberLibro.com
€ 42,75
Envoi: € 2,951
CommanderLien sponsorisé

Ed. Cep:

Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Promoció Interna. Temari - Livres de poche

2009, ISBN: 8499025145

[EAN: 9788499025148], Libro nuevo, [SC: 2.95], [PU: Ed. Cep], CATALUÑA, FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de enero de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administra… Plus…

  - NEW BOOK. Frais d'envoi EUR 2.95 Agapea Libros Urgentes, Malaga, Spain [54429744] [Calificación: 5 (de 5)]
3
Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Promoció Interna. Temari - Ed. Cep
Commander
sur IberLibro.com
€ 45,00
Envoi: € 3,501
CommanderLien sponsorisé
Ed. Cep:
Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Promoció Interna. Temari - Livres de poche

2009

ISBN: 8499025145

[EAN: 9788499025148], Libro nuevo, [SC: 3.5], [PU: Ed. Cep], CATALUÑA, FECHA DE PUBLICACIÓN martes, 13 de enero de 2009 PERFIL DEL CANDIDATO - Aspirants a les places vacants d'Administrat… Plus…

  - NEW BOOK Frais d'envoi EUR 3.50 Agapea Libros Urgentes, Malaga, Spain [54429744] [Calificación: 5 (de 5)]
4
Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari (Colección 1328) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 291,41
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari (Colección 1328) - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499025148

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 566 Seiten, Publiziert: 2009-01-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Sozialwissenschaft, Kategorien, Bücher, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Schule & Ler… Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books
5
Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari (Colección 1328) - Sin datos
Commander
sur amazon.de
€ 243,51
Envoi: € 3,001
CommanderLien sponsorisé
Sin datos:
Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari (Colección 1328) - Livres de poche

2009, ISBN: 9788499025148

Editorial CEP, S.L. Taschenbuch, 566 Seiten, Publiziert: 2009-01-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verwaltung, Pädagogik, Fachbücher, Kategorien, Bücher, Schule & Lernen, Editorial CEP, … Plus…

Gut Frais d'envoiAuf Lager. Die angegebenen Versandkosten können von den tatsächlichen Kosten abweichen. (EUR 3.00) Last Books

1Comme certaines plateformes ne transmettent pas les conditions d'expédition et que celles-ci peuvent dépendre du pays de livraison, du prix d'achat, du poids et de la taille de l'article, d'une éventuelle adhésion de la plateforme, d'une livraison directe par la plateforme ou via un prestataire tiers (Marketplace), etc. il est possible que les frais de livraison indiqués par eurolivre ne correspondent pas à ceux de la plateforme qui propose l'article.
Détails sur le livre
Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari (Colección 1328)

FECHA DE PUBLICACIÓNmartes, 13 de enero de 2009PERFIL DEL CANDIDATO- Aspirants a les places vacants d'Administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el sistema de promoció interna. - Preparadors i acadèmies.CONTENIDOEl present manual constitueix un instrument eficaç d'aprenentatge per a la preparació de les proves selectives establertes en la convocatòria del procés selectiu, torn especial de promoció interna, per a l'ingrés en l'escala administrativa del cos administratiu (subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya.En aquest volum es recull la selecció de temes objecte del primer exercici (coneixements) de la primera prova, indicada en la convocatòria publicada en el DOGC núm. 5286 del 29 de desembre de 2008.Elaborats per personal docent especialitzat i actualitzats fins data d'edició, en cadascun dels temes trobarà: - Referències a la normativa aplicada - Quadres i gràfics explicatius - Continguts totalment actualitzatsDOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 205/2007, de 18 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Governació i Administracions Públiques - Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de l'Administració de la Generalitat - Decret 266/2001, de 9 d'octubre, pel qual es regula la creació, l'organització i les funcions de les oficines d'atenció ciutadana de Catalunya - Decret 360/1994, de 15 de desembre, del registre d¿entrada i sortida de documents de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l¿àmbit de competència dels departaments de l¿Administració de la Generalitat de Catalunya - Decret 566/2006, de 19 de desembre, de reestructuració del Departament d¿Economia i Finances - Decret 914/1969, de 8 maig, pel qual es crea l¿Arxiu General de l¿Administració Civil - Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s¿aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya - Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya - Decret 138/2008, de 8 de juliol, d¿indemnitzacions per raó del servei - Directiva 90/270/CEE, del Consell, de 29 de maig de 1990, referent a les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització (cinquena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE) - Informe de política lingüística 2006. Secretaria de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, 2006 - Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística de Catalunya - Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2009 - Llei 10/2001, de 13 de juliol, d¿Arxius i Documents de Catalunya - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 13/1989, de 14 desembre, d'Organització, Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya - Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol - Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat - Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa - Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú - Llei 30/2007, de 30 d¿octubre, de Contractes del Sector Públic - Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals - Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions - Llei 47/2003 de 26 de novembre, General Pressupostària - Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades - Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica - Llei 6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya - Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal - Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes - Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del Dret de Petició - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Manual de llenguatge administratiu. Carles Duarte, Àlex Alsina i Segimon Sibina. Col·lecció Manuals i Formularis, núm. 8, 6ª Ed., Departament de Governació i Administracions Públiques; Barcelona, 2002 - Ordre d¿1 de febrer de 1996 per la que s¿aproven els Documents Contables a utilitzar per l¿Administració General de l¿Estat - Reial Decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel que s¿estableixen criteris d¿imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprès de l¿Administració General de l¿Estat - Reial Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació administrativa i atenció al ciutadà - Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat - Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel que es regula el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat patrimonial - Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball - Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització - Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat - Resolució PRE/1574/2003, de 15 de maig, per la qual es dóna publicitat als Estatuts de l'Agència Catalana de CertificacióRECURSOS DIDÁCTICOS Per afavorir una bona i completa preparació d'aquestes oposicions, aquest text es presenta amb les següents notes característiques: - Referències legislatives: a l'inici de cadascun dels temes; la seva finalitat és donar a conèixer als opositors les normes legals que els serveixen de fonament. - Continguts totalment actualitzats a la data d'edició. - Metodologia didàctica adaptada a les proves a superar.

Informations détaillées sur le livre - Cos Administratiu, promoció interna, Generalitat de Catalunya. Temari (Colección 1328)


EAN (ISBN-13): 9788499025148
ISBN (ISBN-10): 8499025145
Livre de poche
Date de parution: 2009
Editeur: Editorial CEP, S.L.
566 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2010-05-04T22:46:30+02:00 (Zurich)
Page de détail modifiée en dernier sur 2022-09-14T11:18:18+02:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9788499025148

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9902-514-5, 978-84-9902-514-8


< pour archiver...