- 0 Résultats
prix le plus bas: € 18,99, prix le plus élevé: € 25,50, prix moyen: € 20,90
1
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú
Commander
sur booklooker.de
€ 18,99
Envoi: € 0,00
Commander

Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499375472

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de febrero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació d… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland. (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
2
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú
Commander
sur booklooker.de
€ 19,95
Envoi: € 0,00
Commander
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Livres de poche

2010, ISBN: 9788499375472

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de febrero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació d… Plus…

Frais d'envoiVersandkostenfrei, Versand nach Deutschland (EUR 0.00)

  - buecher.de GmbH & Co. KG
3
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú
Commander
sur booklooker.de
€ 19,95
Commander
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Livres de poche

2010

ISBN: 9788499375472

[ED: Taschenbuch], [PU: Editorial CEP, S.L.], FECHA DE PUBLICACIÓN viernes, 12 de febrero de 2010 PERFIL DEL CANDIDATO - Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació d… Plus…

Frais d'envoizzgl. Versandkosten, Livraison non-comprise

  - buecher.de GmbH & Co. KG
Annonce payée
4
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Editorial CEP, S.L.
Commander
sur Thalia.de
€ 20,10
Envoi: € 0,00
Commander
Editorial CEP, S.L.:
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - nouveau livre

2010, ISBN: 9788499375472

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona- Preparadors i acadèmies.- Profession… Plus…

No. 26777795 Frais d'envoi, Versandfertig in 1 - 2 Wochen, DE (EUR 0.00)

  -
5
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - Editorial CEP, S.L.
Commander
sur Buch.ch
CHF 27,90
(environ € 25,50)
Commander
Editorial CEP, S.L.:
Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú - nouveau livre

2010, ISBN: 9788499375472

Grup C1 i C2, Diputació de Barcelona. Test general comú FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Dipu… Plus…

Nr. 26777795 Frais d'envoiBei Bestellungen innerhalb der Schweiz berechnen wir Fr. 3.50 Portokosten, Bestellungen ab EUR Fr. 75.00 sind frei. Die voraussichtliche Versanddauer liegt bei 1 bis 2 Werktagen., Versandfertig innert 3 Wochen, plus verzendkosten, Livraison non-comprise

  -

Détails sur le livre
GRUP (C1 I C2) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEST GENERAL COMÚ

FECHA DE PUBLICACIÓNviernes, 12 de febrero de 2010PERFIL DEL CANDIDATO- Opositors a les places vacants de Grup (C1 i C2) de la Diputació de Barcelona - Preparadors i acadèmies. - Professionals de la Diputació de BarcerlonaCONTENIDOEl present manual conté el material adequat per a la preparació eficaç de les proves d'accés a les places vacants per al grup C, subgrups C1 i C2 del personal funcionari al servei de la Diputació Provincial de Barcelona.Inclou qüestionaris tipus test amb respostes alternatives sobre la totalitat del Temari General recollit en el programa oficial publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 176, de 24 de juliol de 2009. Elaborats per personal especialitzat al llarg de les seves pàgines l'opositor trobarà un ampli nombre de preguntes que li facilitaran el repàs de la matèria i el repàs de l'oposició.DOCUMENTACIÓN- Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 - Decret 128/2005, de 21 de juny, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Tècnic - Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat - Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública - Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya - Dictàmen de data 21 de febrer de 2008 que proposa aprovar l¿estructura directiva de les diferents Àrees de la Diputació de Barcelona presentat en la sessió plenària ordinària de la Diputació de Barcelona del dia 6 de març de 2008 - Instrucció per la qual s'estableixen els criteris per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'Administració Local - Llei 11/2007, de 22 de juny, d¿accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics - Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú - Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern - Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell del Audiovisual de Catalunya - Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries - Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública - Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial - Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat - Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual és regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal - Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern - Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques - Llei 6/1984, de 5 de març, de Sindicatura de Comptes - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic - Llei Orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de Llibertat Sindical - Llei Orgànica 2/1979, de 3 d¿octubre, del Tribunal Constitucional, l¿última modificació de la qual s¿ha produït per la Llei Orgànica 6/2007 de 24 de maig - Llei Orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat - Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge - Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General - Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial - Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya - Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reglament del Congrés dels Diputats de 10 de febrer de 1982 - Reglament del Senat, Text Refós aprovat per la Mesa del Senat, escoltada la Junta de Portaveus, en la seva reunió del dia 3 maig 1994 de 3 de maig de 1994 - Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre Règim Jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s¿aprova el Reglament d¿Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals - Reial Decret 543/2009, de 7 d¿abril, sobre les Vicepresidències del Govern - Reial Decret 639/2009, de 17 d¿abril, pel que s¿estableixen les Comissions Delegades del Govern - Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local - Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei d'Enjudiciament Criminal - Reial Decret Legislatiu 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional - Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local - Text refós del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple el 30 de gener de 2003RECURSOS DIDÁCTICOS - Temes elaborats per personal docent especialitzat. - Referències legislatives a l'inici de cada tema amb base normativa. - Utilització d'abundants recursos didàctics que faciliten l'estudi i la comprensió de la matèria. - Continguts totalment actualitzats fins data d'edició.

Informations détaillées sur le livre - GRUP (C1 I C2) DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. TEST GENERAL COMÚ


EAN (ISBN-13): 9788499375472
ISBN (ISBN-10): 8499375472
Livre de poche
Date de parution: 2010
Editeur: EDITORIAL CEP, S.L.
162 Pages
Langue: spa/Spanisch

Livre dans la base de données depuis 2012-07-01T02:00:54+02:00 (Zurich)
Page de détail modifiée en dernier sur 2017-11-06T13:06:07+01:00 (Zurich)
ISBN/EAN: 9788499375472

ISBN - Autres types d'écriture:
84-9937-547-2, 978-84-9937-547-2


< pour archiver...